Lyrics

0123456789ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
Bapa Engkau Baik
Bapa Engkau Baik
Bapa Engkau Baik
BAPA ENGKAU BAIK
BAPA ENGKAU BAIK
KAU SELALU BAIK KEPADAKU
BAPA KUCINTA KAU
AKU MEMUJI MU
AKU MENYEMBAH MU
KUNYANYI HALELUYA
BAPA KUCINTA KAU
post by: samuel_manalu